Reklamačný poriadok Black & White Dental Clinic

Reklamačný poriadok Black & White Dental Clinic

  1. Účel

Účelom reklamačného poriadku je spriehľadniť vzťahy medzi pacientom, zubnou klinikou Black and White Dental Clinic, ošetrujúcim zubným lekárom a zubným technikom v súvislosti s reklamáciou stomatologických a stomatoprotetických prác.

  1. Oprávnenosť reklamácie

Reklamovať je možné stomatologické ošetrenie, protetické náhrady chrupu v súvislosti s materiálom a funkčnosťou. Záručná doba je v zmysle § 599, § 620, § 646 novely č. 150/2004 Z.z. Občianskeho zákonníka 2 roky. Na záručné opravy a úpravy sa vzťahuje obmedzená záručná doba 3 mesiace.

  1. Zásady prijímania reklamácie

Záruku na stomatologické a stomatoprotetické práce si pacient uplatňuje u toho subjektu, kde si zubnú náhradu, výkon objednal a zaplatil, čiže na zubnej klinike Black and White Dental Clinic. Posúdenie sťažnosti (závady) spadá do kompetencie vykonávateľa, čiže vedenie zubnej kliniky Black and White Dental Clinic v prítomnosti zubného lekára, ktorý úkon, alebo úkony vykonával a odborného garanta v zubnej technike ak ide o protetickú prácu. Po ich súhlase môže byť reklamácia prijatá.

Pri odmietnutí reklamácie zo strany zubnej kliniky Black and White Dental Clinic,  ošetrujúceho lekára, odboreného garanta zubnej kliniky Black and White Dental Clinic, alebo garanta zubnej techniky sa pacient môže odvolať na príslušnej komore zubných lekárov alebo komore zubných technikov. Komisia príslušnej komory, do ktorej predmetná sťažnosť spadá do kompetencie rozhodne o oprávnení nároku. Žiadosť sa podáva výlučne v písomnej forme, ktorá musí byť doručená nasledovne:

  • V listovej podobe poštou na adresu Black and White Dental Clinic, Kopčianska 8-10, 851 01 Bratislava
  • V listovej podobe doručená v uzavretej obálke a odovzdaná na recepcii ( na obálke musí byť napísaný predmet REKLAMÁCIA.
  • Doručená v elektronickej podobe na emailovú adresu: bwdental.ba@gmail.com

Podmienkou prijatia reklamácie je pravidelná kontrola protetickej práce a preventívne prehliadky v zubnej ambulancii. Preventívna prehliadka pri stomatologických bežných úkonoch okrem stomatoprotetiky, endodoncie, implantológii a ortodoncii je zubnou klinikou Black and White Dental Clinic stanovená na počet 1 x za obdobie 1 roka (nie kalendárneho) od vykonania, alebo dokončenia úkonu. To znamená, že pacient je povinný uskutočniť návštevu zubnej kliniky Black and White Dental Clinic v priebehu dvoj ročnej záručnej doby minimálne dva krát. V prípade stomatoprotetiky, endodoncie, implantológii a ortodoncii je povinná preventívna prehliadka stanovená na najmenej 1 x krát za 6 mesiacov od dokončenia prác čo znamená, že pacient je povinný navštíviť zubnú kliniku Black and White Dental Clinic najmenej 4 krát v priebehu dvoj ročnej záručnej doby. Ďalšou nevyhnutnou podmienkou na prijatie reklamácie je dobrá starostlivosť o ústnu hygienu. V prípade zanedbania ústnej hygieny pacient  stráca nárok na reklamáciu. V prípade nedodržania povinnej preventívnej prehliadky pacient stráca automaticky nárok na reklamáciu.

Nie je možné prijať reklamáciu spojenú so zľavovým portálom z dôvodu, že sa pacient nedostavil na ošetrenie, alebo sa z ošetrenia neodhlásil aspoň 24 hodín vopred. V prípade ak sa vyskytne situácia pri ktorej sa pacient z dohodnutého termínu ošetrenia neodhlásil vopred, alebo sa na ošetrenie nedostavil nebude možné si určiť náhradný termín v rámci tej zľavovej akcie, ktorú pacient chcel využiť a ktorú si zakúpil na objednaný termín. V tomto prípade náhradný termín nebude poskytnutý.

  1. Neoprávnené reklamácie

Reklamovať nie je možné výkony súvisiace so zmenou zdravotného stavu. Reklamácia sa nevzťahuje na defekty spôsobené so športom, úrazom a nesprávnym používaním zubnej náhrady. Reklamácie sa nevzťahujú na výkony (plomby, komplikácie po chirurgických výkonoch) pri malhygiene v dutine ústnej.

Reklamácia sa nedá uplatniť pri neodborných zásahoch do zubno-technických náhrad, pri zmenenom zdravotnom stave pacienta.

Reklamácia na vrátenie zálohy: reklamáciu na vrátenie zálohovej platby nie je možné uplatniť. Zálohová platba slúži ako záloha na ošetrenie pacienta. V prípade ak nedôjde k ošetreniu pacienta z akýchkoľvek dôvodov zo strany pacienta, záloha v plnom rozsahu prepadá v prospech Black & White Dental Clinic a jeho prevádzkovateľa B&W Dental Clinic, Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava. Z týchto financií sa pokryje vyhradený čas na pacienta, prevádzku zubnej kliniky a jej ambulancií a nákup a príprava materiálu a ambulancie. Vo veľa prípadoch, hlavne pri stomatoprotetických, endodontických a chirurgických zákrokoch. V týchto ošetreniach používame výlučne kvalitné materiály, nástroje a prístrojové vybavenie. Podpisom stomatoprotetickej zmluvy ,,Zmluva o dielo´´ , anamnestického dotazníka, alebo prehlásenia s čím podpisom týchto dokumentov objednávateľ súhlasí s tým, že uhradená zálohová platba nebude vrátená objednávateľovi služieb ,,pacientovi´´.

Reklamácia sa nedá uplatniť pokiaľ pacient nesúhlasil s navrhovaným liečebným plánom. V tomto prípade bude reklamácia zamietnutá.

Reklamáciu nie je možné prijať a bude zamietnutá v prípade ak pacient po ošetrení vo Black and White Dental Clinic navštívil inú stomatologickú ordináciu, ktorá urobila akýkoľvek zásah z akéhokoľvek dôvodu do toho istého miesta, kde bol pacient ošetrený. V prípade ak pacient absolvoval ošetrenie na zubnej klinike Black and White Dental Clinic a po ošetrení urobil neodborný, alebo odborný zásah iný zubný lekár pacient automaticky stráca nárok na reklamáciu. Na odborné zásahy pre prípad reklamácie slúži odborný posudkový stomatológ určený SKZL.

Reklamovať nie je možné:

Fixná protetika:

Únava a opotrebovanie kovových trecích a retenčných segmentov

Opotrebovanie plastových matríc v zásuvných spojoch

Opotrebovanie trecích segmentov teleskopických koruniek

Zlomenie, prasknutie živicovej korunky

Ochranný mostík (provizórny mostík a korunky)

Dodatočná zmena objednaného farebného odtieňa zubnej náhrady

Abrázia štandardného materiálu

Chyby spojené s bruxizmom

Akýkoľvek zásah do protetickej práce na žiadosť pacienta

Nedodržanie povinnej preventívnej prehliadky počas záručnej doby

Snímateľná protetika:

Odlomenie drôteného ramena spony

Zlomenie protézy

Slabá adhézia (priľnavosť) protézy

Chyby spojené s bruxizmom

Usadzovanie zubného kameňa

Akýkoľvek zásah do protetickej práce na žiadosť pacienta

Nedodržanie povinnej preventívnej prehliadky počas záručnej doby

Záchovná stomatológia:

Výplne (plomby) pri veľkých defektoch zubných tkanív, po upozornení ošetrujúceho lekára na iné riešenie (korunkovou alebo inou náhradou)

Kompozitné veľké výplne (biele výplne) pri malhygiene dutiny ústnej

Výplne (plomby) po uplynutí zákonom stanovenej lehoty

Výplne (plomby) pri veľkých defektoch zubných tkanív pri bruxizme

Výkony spojené so zanedbaním nariadenej medikamentóznej liečby

Výkony pri zamlčaní závažných aspektov zdravotného stavu

Komplikácie pri implantátoch pri malhygiene

Komplikácie po chirurgických výkonoch pri malhygiene dutiny ústnej

Dočasné výplne defektov zubných tkanív

Dočasné fixácie fixných náhrad (koruniek a mostíkov)

Zuby ošetrené koreňovou výplňou, na ktoré sa nezhotoví do 6 mesiacov korunková alebo mostíková náhrada

Nedodržanie povinnej preventívnej prehliadky počas záručnej doby

  1. Lehoty na podanie a vybavenie reklamácií

Pacient je povinný vadu, reklamáciu bezodkladne oznámiť zubnej klinike Black and White Dental Clinic najneskôr do 9 pracovných dní. Po uznaní musí byť reklamácia prijatá do 7 pracovných dní a odovzdaná pacientovi v prípade protetickej práce v lehote tak, ako bola prijatá nová protetická práca najneskôr do 12 pracovných dní. V prípade uhradenia zálohy pacientom, je táto platba potvrdením objednaných služieb.

  1. Všeobecné ustanovenia

Zubná technika archivuje v zmysle koncepcie odboru zubná technika, ktorá je uverejnená vo Vestníku MZ SR č. 57/2006, odbornú dokumentáciu 5 rokov. Každá zubno-technická náhrada musí byť identifikovateľná a odborný prevádzkovateľ (fyzická osoba) lebo odborný zástupca (prevádzkovateľ- právnická osoba zubnej techniky) zaručuje technológiu a dodržanie etického kódexu uvedeného v prílohe č. zákona MZ SR č. 578/2004 Zz. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciach v zdravotníctve a vo Vyhláške MZ SR č. 542/2005 o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povoleniach.

Reklamačný poriadok Black and White Dental Clinic platný od 1.06.2019